Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Преобладаващо използваните днес енергоносители нефт, газ, въглища и уран са в ограничени количества на земята. Наличните резерви от тези енергоносители при постоянно потребление ще стигнат само за един обозрим период от време.
Устойчиво снабдяване с енергоностели означава осигуряване на суровини дългосрочно, стабилно и на добра цена. Земеделските култури, които постоянно се отглеждат както в целия свят, така също и в България са устойчива перспектива.
Земеделските култури имат голям потенциал за добив на Биогаз. В действителност разнообразието на основните суровини и енергините култури е много голямо. Това многообразие все още не е изчерпано, особено при енергийните култури. Земеделските стопани предпочитат да отглеждат култури, които вече познават и за които разполагат с техника.
Засяването и използването на земеделски култури като суровини за добив на Биогаз може да допринесе развитието на селските райони и да създаде переспективи пред земеделските стопани. Създават се нови работни места, осигурява се пълно оползотворяване на суровините, провежда се местна активност като напр. Биоенергийни селища - Енергийно независими селища и по този начин се подобрява икономическото и социалното състояние и качеството на живот в селските райони.
Благодарени на гарантирания пазар на земеделски култури за използването им като суровини за добив на Биогаз се интензифицира селското стопанство.
Защо Биогаз?
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
В следствие на обезлюдяването на селските региони е
изключително наложително интензифициране на селското
стопанство или на практика получаването на две и повече
реколти от декар засяти площи. Именно гарантираната
реализация на допълнителните реколти ще убеди земеделските
стопани да интензифицират производството си.
Потенциал на земеделските култури използвани за добив на
Биогаз

Какво представляват Енергийните култури?
Енергийните култури са земеделски култури, които се отглеждат
изцяло за енергетичното им оползотворяване.
Енергийните култури се засяват сравнително от скоро  и може
да се каже, че младото развитие и цялата им палитра не може
да се разгърне от днес за утре.
Енергийните кулутури са Биомаса, която:
· Може устойчиво да се произвежда,
· Щади фосилните ресурси,
· Може да се складира,
· Намалява зависимостта от вносители на енергийни
източниц (природен газ и нефт)
· И допринасят за развитието на селските райони като се
разкриват нови работни места в земеделието и горскто
остопанство.
Енергийните култури са надеждата на енергийния пазар!

Тъй като условията на почвата и водите се резличават в
значителна степен регионално, то и изборът на Енергийните
култури зависи от местните условия.
Редуване на културите при засяване предлагат редица
преимущества:
· По-добро здраве на почвата и растенията
· Разпределяне на риска
· По-добро разпределение на работните пикове
· По-добро използване на складовите площи
· Алтерантиви за местата с по-слаби почви
· Преимущества при евентуални промени в климата при
сухи и топли летни периоди
· Екологично: по-голямо разнообразие  и при
съпътстващите флора и фауна
· Богата и разнообразна картина на пейзажа, приема се
добре от населението
Примерен модел на засяване на две реколти земеделски
култури
Животински субстрати Земеделски култури
Земеделски култури
Biogarf Biogas ot osnovni kyltyri Biogarf Biogas ot vtori kyltyri
edin fermer
Средно статистически един фермер, произвежда продукция, която стига да задоволи нуждите за прехраната на 134 души.
С настъпващата индустриализация на страната ежегодно намаляват обработваемите площи.
Същевременно населението нараства в глобален мащаб, което води до нарастване на потребностите от храни и напитки.
grafika parva i vtora rekolta
Редуване на земеделски култури със засяване на втори реколти за подобряване подхранването на почвата

reduvane na kulturi
Топ 5 на земеделските култури за Биогаз
· По-малко вредители, болести и подтискане на
плевелите без използване на средства за растителна
защита
· По-дълго покриване на почвата - по-малък риск от
ерозия - удължаване на времете за разпръскване на
компост иили органични торове
· Най-добра продуктивност на почвата, добро
съдържание на хумус
· Максимално натоварване на капацитета на силозите
· Много лесна реакция при недостиг или излишък на
субстрати
Как да повишим добивите от декар засята площ с т.н.
под-култури
Тъй като интересът към суровините за добив на Биогаз
нараства в Европейски и световен мащаб агрономите
разработват комбинирани посевни смески, които позволяват
с една сеитба да бъдат засяти две кулутурил Различините
комбинации от две култури позволяват пълноценното
развитие първо на основната култура и след като реколтата
бъде ожъната започва вегетационна да се развива втората
обикновенно енергийна култура - наричат ги под-култури.
За под-култури на пшеницата се използват предимно треви
и сортове детелини и техни смески. Модерните сортове
пшеница са много устойчиви и лесни за складиране. По този
начин дори и опасността от прорастване на под-културите е
минимална. Под-културите са широко разпространени за
увеличаване на семената за посев. В редица Европейски и
други страни съществува  опит и ноу-хау в областта.
При редуването на реколтите и  културите, под-културите
имат редица положителни преимущества. От една страна
предпазват от ерозия на почвата и подобряват
товароносимостта и, от друга страна служат за предпазване
на подпочвените води. Под-културите са на разположение
дълъг  вегетационен период непосредствено след 
събирането на реколтата от силаж цели стебла. От
икономическа гледна точка ниските разходи за семена се
отразяват положително и се прекъсват работните върхови
натоварвания.
Възможна е една коситба на година. Целта на под-културите
е постигане на по-висока икономическа ефективност от
растеж след прибирането на реколтата от силаж цели
стебла. Добре утвърдила се под-култура стартира веднага
след прибирането на основната реколта, тъй като сега,
слънчевата светлина достига до младите тревни стебла и
веднага започва растежа им. Нови посеви изискват
минимум 14 дни по-дълъг период. За пролетната сеитба са
подходящи силно конкурентни сортове като пасищна трева
или хибридна пасищна трева. Могат да се сеят и Ежовата
главица (Dactylis glomerata), Червена детелина (Trifolium
pratense) или Пълзящата детелина (Trifolium repens) е
наричана още и „бяла детелина“ и смески от тях.
Засяването е възможно както с редосеялка , така също и
едновременно с разпръсването на торовете.
В таблицата по-долу информация за количеството и
сроковете на засяване.
pod kyltyri
energy kyltyri-1 energy kyltyri-2 energy kyltyri-3 energy kyltyri-4
osnovni kyltyri-1 osnovni kyltyri-2 osnovni kyltyri-3
osnovni kyltyri-4 osnovni kyltyri-5 osnovni kyltyri-6
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология