Въздействие върху околната среда
Биомасата заедно с енергията от водни, соларни и вятърни електроцентрали, като носител на енергия може в значителна степен да допринесе за намаляване на вредните Емисии Парникови газове.
Опазване на климата
Въглеродният двуокис (CO2) е един от основните газове, които дават отражение на климата и предизвикват т.н. Парников ефект. При изгарянето на фосилни енергоносители се образуват големи количества СО2, които ще доведат само за последното столетие до покачване на температурата с 2 до 6°C. За сравнение температурите по време на Ледниковия период на земята са били само с около 5 до 6°C по-ниски от днес!
Защо Биогаз?
Екология
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Животински субстрати Земеделски култури
Парников ефект
Посредством фотосинтезата растенията акумулират в своята биомаса слънчева енергия. Хилядолетия хората са използвали Биомасата като носител на енергия. В посредното столетие те бяха заменени от фосилните суровини - въглища, нефт и природен газ. При тяхното изгаряне в атмосферата допълнително се отдели Въглероден двуокис. Парниковият ефект се засили антропогенно и това води до изменения в климата.
Възобновяеми енергийни източници предотвратяват това негативно влияние и са алтернатива на ограничените количества фосилни горива.
bargraf gorivo
Bargraf ekvivalent
Bargraf parnikovi gazovi
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология
Kragovrat